Constructie All Risk verzekering (CAR)

De CAR-verzekering biedt alle bij de bouw betrokken partijen dekking tegen de geldelijke gevolgen van materiële schade en/of verlies,die zich bij de uitvoering van een project voor kunnen doen.

Bouwen brengt risico's met zich mee, hoe professioneel er ook wordt gewerkt. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan er toch ernstige schade ontstaan aan het werk of aan naastgelegen panden. Denk maar aan schade door brand, instorting, verzakking, scheurvorming, waterschade, diefstal enzovoorts. Een tegenvaller die vaak hoge herstelkosten met zich meebrengt en de financiële reserves aanspreekt. Om dat te voorkomen kunnen wij u de CAR-verzekering aanbieden. U bepaalt zelf wat u wel en wat u niet verzekert. U bent standaard verzekerd gedurende de gehele bouwtermijn. 

Speciaal voor aannemers in de burger- en utiliteitsbouw is er een doorlopende CAR verzekering.

Wat is verzekerd?

Een CAR-verzekering dekt schade aan het bouwwerk door een "van buiten komend onheil". Denk daarbij bijvoorbeeld aan brand, storm of inbraak.. Ook de schade als gevolg van "eigen gebrek" is meeverzekerd.

De CAR-verzekering is er in de eerste plaats voor het uit te voeren werk (nieuwbouw-, verbouw- en renovatiewerkzaamheden van allerlei aard) en voor bouwmaterialen die op het bouwterrein aanwezig zijn.

Als aannemer kunt u niet zonder een CAR-verzekering. Deze verzekering moet dusdanig op uw bedrijf toegespitst zijn, dat alle werken die u op enig moment heeft onder deze verzekering vallen. Maar ook indien uzelf uw eigen huis gaat (ver-)bouwen is een CAR-verzekering een 'must'.

Op een CAR-verzekering kunt u de volgende rubrieken verzekeren:

Bijzonderheden

Een CAR-verzekering kent twee verzekerde periodes. Uiteraard ten eerste de bouwtermijn. Deze begint op het moment dat met de uitvoering van een werk wordt begonnen en eindigt als het werk is voltooid, wordt opgeleverd of geheel in gebruik wordt genomen.

Echter de schade die na   deze bouwtermijn ontstaat, maar die wel is ontstaan in de bouwtermijn, is in principe niet verzekerd. Hier is de onderhoudstermijn van toepassing. Een middels het bestek bepaalde periode kunt u op uw verzekering meeverzekeren.

Ook de schade die tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden ontstaat is in deze onderhoudstermijn meeverzekerd.

Voor wie bedoeld?

De CAR-verzekering is bedoeld voor: 

Voor aannemers en bouwbedrijven bestaan doorlopende CAR-verzekeringen, waarbij alle binnen de contractomschrijving vallende risico's automatisch zijn verzekerd.

 

Bijzonderheden

Een CAR-verzekering kent twee verzekerde periodes. Allereerst de bouwtermijn. Deze begint op het moment dat met de uitvoering van het werk wordt begonnen en eindigt als het werk is voltooid, wordt opgeleverd of geheel in gebruik wordt genomen.

Echter de schade die na  deze bouwtermijn ontstaat, maar die wel is ontstaan in de bouwtermijn, is dan in principe niet verzekerd. Hier is de onderhoudstermijn van toepassing. Een middels het bestek bepaalde periode kunt u op uw verzekering meeverzekeren.

Ook de schade die tijdens het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden ontstaat is in deze onderhoudstermijn meeverzekerd.

 De premie wordt per verzekering apart vastgesteld en is afhankelijk van onder meer: 

Risicobeoordeling vindt vaak plaats op basis van tekeningen, bestek en eventueel inspectie. Er geldt altijd een eigen risico.

U als opdrachtgever

Bij de opdracht voor de bouw of de verbouwing van uw bedrijfspand zal uw aannemer doorgaans voor een alle risico's dekking biedende CAR-verzekering zorg dragen. 

En u doet er goed aan om dat te controleren.

Tot slot

Voor de aannemer die al zijn aangenomen werk wil  verzekeren, zonder iedere keer daarvoor een aparte aanvraag in te moeten dienen, kunnen wij een doorlopende Bouwverzekering regelen. Op vrij eenvoudige manier wordt al het aangenomen werk gedeclareerd en is deze verzekerd. 

Of er gekozen moet worden voor een doorlopende of aflopende dekking hangt vooral af van de opdrachtgevers waar u zaken mee doet en de werkzaamheden die door uw bedrijf worden uitgevoerd. Voorbeeld: uw opdrachtgevers kunnen zorg dragen voor een CAR-verzekering met een goede, primaire dekking voor alle rubrieken. Wellicht is het dan geen goede keuze om een doorlopende verzekering af te sluiten, de projecten zijn dan immers dubbel verzekerd. Dan kan er beter voor een (goedkopere) aflopende CAR-verzekering (op declaratie-basis) worden gekozen indien in het bestek wordt aangegeven dat de aannemer voor de verzekeringen dient zorg te dragen.

Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!

T: +31 (0) 6 48224363

E: info@milkoreedijkassurantien.nl

WFT