Beroeps­aansprakelijkheids­verzekering

Naast de AVB is er de mogelijkheid om een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Biedt de AVB dekking voor materiële en/of letselschade, deze verzekering biedt dekking voor financiële schade die door u aan anderen wordt toegebracht.

Vaak wordt ook gesproken over "vermogensschade". Fouten kunnen niet alleen leiden tot materiële en/of lichamelijke schade, maar ook tot financiële schade. Een brief die te laat wordt verstuurd, een slordigheid in een tekst, een foutief rekensommetje, het kan allemaal verstrekkende gevolgen hebben. Dan kunnen er namelijk forse schadevergoedingen worden geëist.

Met name voor beroepsbeoefenaren is deze verzekering van groot belang. Denk hierbij aan de accountant, vertaler, fiscalist, boekhouder, makelaar, jurist, medici, assurantietussenpersonen e.d.

Wat is verzekerd?

Wat verzekerd is, is het risico dat uw bedrijf of onderneming aansprakelijk wordt gesteld voor een financiële schade die aan een ander is toegebracht en het bedrijf deze schade moet gaan vergoeden. Het gevolg daarvan zou kunnen zijn dat de claim het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengt.

- In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de financiële schade, de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Tegen dit laatste risico kunt u zich indekken met een AVB.
- De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Het gaat daarbij dus om fouten die een deskundige maakt, waardoor een ander (de cliënt) schade lijdt en deze gaat claimen.
- De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, mits deze binnen de verzekerde hoedanigheid worden gemaakt.Voor wie is de verzekering bedoeld?

Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Sommige beroepsgroepen kennen een verzekeringsplicht met een bepaald minimaal verzekerd bedrag.

De premie is afhankelijk van de aard van het beroep en de omvang van het bedrijf/de omzet. Omdat sommige beroepsgroepen eisen stellen aan de hoogte van het verzekerde bedrag, gelden er veelal minimumpremies.


Onder- en oververzekering

De hoogte van het verzekerde bedrag is flexibel. Voor bedrijven waarvan de brutowinst fluctueert, is het moeilijk een vast verzekerd bedrag op te nemen.
Daarom wordt de increase-/decreaseclausule in de polis opgenomen.

Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!