Milieu­aansprakelijkheids­verzekering

Ons milieu krijgt de laatste jaren enorm veel aandacht. Regels en wetgeving worden aangescherpt. Op de politieke agenda neemt ons milieu een belangrijke plaats in. Door dit alles worden bedrijven en ondernemingen meer en meer met ons milieu geconfronteerd. De Horeca heeft bijvoorbeeld te maken met geluidsnormen en auto's moeten schonere motoren krijgen.

Uitsluitingen

Uitgesloten zijn milieuschades die het gevolg zijn van het bewust negeren van milieuwetten en -vergunningen.

Wat is verzekerd?

De milieuaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor milieuschades, waaronder ook geleidelijk ontstane milieuschades, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is.

De aansprakelijkheid voor schade door het plotseling en onverwacht vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen is gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB).

Let op: de milieuschade op de verzekerde locatie zelf is op de milieuaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt.

Kenmerken

- Oorzaak, ontstaan en melding van de milieuschade moeten binnen de verzekeringsduur vallen
- De claim moet door de verzekeraar zijn ontvangen tijdens de verzekeringsduur
- Er moet voor een gedekte milieuaantasting sprake zijn van het rechtstreeks vanaf de verzekerde locatie vrijkomen van een milieugevaarlijke stof
- Er bestaat de mogelijkheid een termijn van één jaar bij te verzekeren
- Binnen deze termijn heeft de verzekerde dekking voor door de verzekeraar ontvangen claims, die dan betrekking hebben op schades ontstaan tijdens de contractduur van de verzekering.

Voor wie bedoeld?

Zeker voor bedrijven als Shell-Pernis, Akzo Nobel en soortgelijke grote productiebedrijven is een milieuaansprakelijkheidsverzekering bittere noodzaak.
Ook horecabedrijven, agrariërs, scholen, apothekers, nertsfokbedrijven, glastuinbouwbedrijven en autoherstelbedrijven ofwel ondernemingen en organisaties die in de bedrijfsuitoefening met milieugevaarlijke of -belastende stoffen te maken hebben.

De premie wordt vastgesteld aan de hand van concrete, duidelijk aanwijsbare criteria. Zoals de aard van de bedrijfsactiviteiten, de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de wijze van opslag. Hoe minder risico, hoe lager de premie.

Bijzonderheden

Nederlandse verzekeraars hebben gezamenlijk het Milieu Aansprakelijkheidsverzekering Samenwerkingsverband (MAS) opgezet. Deze MAS-pool richt zich op het MKB, de industrie, de agrarische sector en de (semi-)overheid. Voordat u de verzekering kunt afsluiten zal er doorgaans een inspectie plaatsvinden om vast te stellen of er al sprake is van verontreiniging. Op basis van een bedrijfsanalyse wordt het risico van milieuaansprakelijkheid voor uw organisatie in kaart gebracht, waarna de premie kan worden vastgesteld. Het ligt in de bedoeling dat de milieuaansprakelijkheidsverzekering wordt vervangen door de milieuschadeverzekering, die ook milieuschade op de eigen locatie dekt.

Door wet- en regelgeving stelt de overheid steeds strengere milieu-eisen. Toch is schade aan het milieu niet altijd te voorkomen. Wanneer een bedrijf onverhoopt het milieu aantast kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn. De milieuaansprakelijkheidsverzekering wordt inmiddels vervangen door de milieuschadeverzekering, die ook milieuschade op de eigen locatie dekt.

Werkt uw bedrijf met milieugevaarlijke stoffen, dan adviseren wij u dringend om een verzekering af te sluiten met het oog op milieuschade.

Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!