Gebouwen & Opstallen

Natuurlijk gaat u zo zorgvuldig mogelijk om met uw bedrijfsgebouw en alles wat zich daarin bevindt. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen kan uw kantoorpand, of uw fabriekspand en dergelijke toch beschadigd raken of zelfs geheel verloren gaan.

Denkt u bijvoorbeeld aan een brand die uw bedrijfspand volledig verwoest. De financiele gevolgen zijn dan ingrijpend. Bijvoorbeeld het blijven zitten met een hypotheekschuld en geen onderpand. Als ondernemer moet u met lede ogen aanzien dat het voortbestaan van uw bedrijf gevaar loopt.

Gelukkig kunt u zich uitstekend verzekeren tegen risico's als deze. Met standaard een prima dekking en een scherpe premie. Maar wij bieden u meer dan alleen verzekeringen: het gaat ons om de continuïteit van uw onderneming.

Daarom informeert Milko Reedijk Assurantiën u, naast uitstekende verzekeringen, over een uitgebreid pakket preventie- en herstartoplossingen.

Wat is verzekerd?

Bedrijfspanden en opstallen

Het woord zegt het al, op de gebouwenverzekering zijn uw bedrijfspanden verzekerd. Uw kantoren, opslagruimten, loodsen en dergelijke. Zonweringen, antennes, uithangborden e.d. zijn meeverzekerd. Fundamenten zijn niet altijd automatisch meeverzekerd.

Huurdersbelang

Als u huurder bent en voor eigen rekening aanpassingen aan het gehuurde pand heeft laten uitvoeren, dan vallen deze niet automatisch onder de gebouwenverzekering. Immers, de gebouwenverzekering wordt afgesloten door de eigenaar van het pand!

Dit zogenaamde huurdersbelang kan echter wel worden meeverzekerd op de goederen- en inventarisverzekering. Op de polis staat dan dat de verzekerde zaak huurdersbelang betreft.

Tegen welke risico's bent u verzekerd?

U heeft een keuze uit meerdere dekkingsvormen. In de regel is een Extra UGV dekking van toepassing. (UGV staat voor Uitgebreide Gevaren Dekking).

De gebouwenverzekering op dekt dan de schade van de meest bekende risico's zoals:
- Brand
- Ontploffing
- Storm
- Vandalisme
- Inbraak
- Uitstromend leidingwater
- en vele andere soorten schade

Krijgt u te maken met een schade zoals hierboven is aangegeven, dan zijn ook bereddingskosten (alle kosten om schade bij een calamiteit te beperken) gedekt.
U staat er wellicht niet direct bij stil, maar in geval van schade zijn er vele bijkomende kosten. Die kunnen alles bij elkaar aardig oplopen. Ook deze kosten zijn meeverzekerd. U kunt daarbij denken aan tuinaanleg, beplanting, opruimingskosten, kosten voor de noodvoorziening en extra kosten voor herstel van het gebouw. Zelfs eventuele huurderving is tot 10% van het verzekerde bedrag meeverzekerd.

Uitsluitingen

Uitgesloten van de dekking blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Wat is de verzekerde som?

Herbouwwaarde

De verzekerde som moet overeenstemmen met de volledige herbouwwaarde van het gebouw (inclusief bijgebouwen). Is het verzekerd bedrag te laag, dan vindt in geval van schade pro rata vergoeding plaats. Voor bijzondere gebouwen, zoals monumenten kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Voor bedrijfsgebouwen, waarvan zeker is dat deze niet in dezelfde staat zouden worden herbouwd, kan de maximale vergoeding aan een lager bedrag dan de herbouwwaarde worden gekoppeld. De premie wordt dan gemiddeld.

Getaxeerde waarde

Het verzekerd bedrag kan ook op basis van een deskundigentaxatie worden vastgesteld, al dan niet met een indexatie.

De premie voor een gebouwenverzekering is afhankelijk van een groot aantal verschillende zaken, zoals bijvoorbeeld:
- Voor welke doeleinden wordt het gebouw gebruikt
- Ligging van het gebouw
- Bouwaard
- Belendingen
- Soort verwarming (olie, gas)
- Hoogte eigen risico
- Schade aan uw bedrijfsgebouw is een van de grootste risico's die uw onderneming loopt. Om uw bedrijf te beschermen tegen de vaak rampzalige gevolgen van brand, storm of inbraak adviseren wij u een verzekering met een extra uitgebreide dekking, inclusief inductieschade.

De eerste stap is te onderzoeken of de kans op schade beperkt of zelfs helemaal uitgesloten kan worden. Vraag naar preventieadviezen.

Bijna altijd brengen wij de gebouwenverzekering onder bij dezelfde verzekeraar als waar de bedrijfsschadeverzekering en goederen & inventarisverzekering wordt of is ondergebracht. Bij schade ontstaat op die manier nooit verwarring over welke verzekering precies van toepassing is en kan een schade veel sneller worden afgewikkeld.

Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!