WGA Eigen Risico Verzekering

Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

Via deze wet kunnen zij een tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen na twee jaar ziekte. De hoofdregel is dat UWV deze uitkeringen uitvoert en de kosten voor rekening van u komen. U betaalt hiervoor WIA-premie. Deze premie bestaat uit een vaste basispremie en een gedifferentieerde premie, die afhankelijk is van het risico.

Is het risico dat uw werknemers een beroep moeten doen op een WIA-uitkering laag?

Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WIA te worden. In dat geval betaalt u alleen de basispremie. Wij kunnen u uitstekend informeren!

Als een werknemer vervolgens recht heeft op een WGA-uitkering, dan betaalt u deze gedurende de eerste 10 jaar zelf. Na 10 jaar wordt deze uitkering door UWV betaald. Deze wordt dan gefinancierd uit de basispremie. Heeft een werknemer recht op een IVA-uitkering? Dan wordt deze ook betaald door UWV en gefinancierd uit de basispremie.

Het risico dat u als eigenrisicodrager loopt om 10 jaar lang zelf de WGA-uitkering aan uw arbeidsongeschikte (ex-)werknemer te moeten betalen, kunt u eventueel particulier herverzekeren. Diverse particuliere verzekeraars bieden daarvoor mogelijkheden. Milko Reedijk Assurantiën & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!

Verantwoordelijkheden

Als eigenrisicodrager heeft u financiële verplichtingen, zoals de betaling van de WIA-uitkering en de re-integratie van uw zieke werknemer. Daarnaast moet u er op toezien dat de gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer zijn verplichtingen, voortvloeiend uit de wet, nakomt.

U heeft de bevoegdheid om een maatregel op te leggen als de werknemer zich niet aan deze verplichtingen houdt. Deze bestaat uit een gehele, gedeeltelijke, blijvende of tijdelijke weigering van uitbetaling van de uitkering.

Tot slot moet een eigenrisicodrager de werknemer gedurende de eigenrisicoperiode begeleiden bij zijn of haar re-integratie. Dit houdt onder meer in het aanbieden van scholing, sollicitatietrainingen en het controleren van de sollicitatie-inspanningen. Of de eigenrisicodrager de wet goed uitvoert, wordt getoetst door UWV.

Eigenrisicodragen voor de WAO

De WAO is vanaf 29 december 2005 opgevolgd door een nieuwe regeling, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA bestaat uit twee regelingen: de regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De WIA geldt voor degenen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden.

Was u vóór 1 januari 2005 al eigenrisicodrager voor de WAO en vanaf 1 januari 2006 nog steeds? Alleen dan bent u automatisch Eigenrisicodrager voor de WIA-WGA geworden. Als eigenrisicodrager voor de WAO was u zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van de WAO-uitkeringen aan (ex-)werknemers. U betaalde de uitkering gedurende 5 jaar. Daarnaast was u verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer zolang hij of zij een arbeidsovereenkomst met u had.

Is uw (ex-)werknemer vóór 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden? Dan blijft deze WAO-regeling op hem of haar van toepassing. U blijft de uitkering dan nog betalen, totdat de eerste 5 uitkeringsjaren zijn verstreken. Na 5 jaar WAO neemt UWV de betaling van de uitkering van u over. UWV neemt de zorg voor de re-integratie van u over zodra het dienstverband met uw zieke werknemer wordt beëindigd.

WGA Eigen risico - Wanneer is eigenrisicodragen aantrekkelijk?

Eigenrisicodragen is aantrekkelijk als u verwacht dat de kosten van eventuele uitkeringen voor (ex-)werknemers lager zijn dan de verzekeringspremies die u voor die uitkeringen zou moeten betalen. Dit kan voor de WGA bijvoorbeeld het geval zijn als u tussen 2001 en 2005 geen of een lage WAO-instroom had. Maar ook als u vanaf 2006 nog geen instroom in de WGA heeft gehad en geen langdurig zieke werknemers heeft.

Naast financiële overwegingen kunnen ook andere factoren een rol spelen. Zoals de mogelijkheid om bij particuliere herverzekeringen van eigenrisicodragerschap combinatiepakketten af te sluiten met andere verzekeringen en/of Arbozorg. Milko Reedijk Assurantiën & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!

Een hulpmiddel om te kijken of eigenrisicodragen aantrekkelijk voor u is, is o.a. de Risicowijzer van het ministerie van SZW. Hiermee krijgt u meer inzicht in de mogelijkheden om het risico van arbeidsongeschiktheid van uw werknemers te verzekeren. In vier stappen kunt u een meer bewuste keuze maken voor UWV of voor eigenrisicodragen.

WGA Eigen risico - voorwaarden voor eigenrisicodragen

Als u eigenrisicodrager wilt worden:

- moet u een zekerheidsstelling (bankgarantie) kunnen laten zien, afgegeven door een betrouwbare bank of verzekeraar. Hierin wordt de garantie gegeven dat u altijd in staat bent de verplichtingen tegenover uw werknemers na te komen
- en heeft u in de drie jaar voor de beoogde ingangsdatum niet al eerder het eigenrisicodrager voor de WGA beëindigd

WGA Eigen risico - Checklist eigenrisicodragen

Overweegt u als werkgever de risico’s van arbeidsongeschiktheid voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voortaan zelf te gaan dragen? Of wilt u deze bij een verzekeraar onderbrengen? U krijgt dan te maken met complexe regels en voorwaarden. Dit zijn de vragen die voor u belangrijk zijn bij het maken van een keuze.

Voorwaarden

1 Welke uitkeringsrisico’s kan ik zelf gaan dragen en welke niet?

Onder de wet WIA vallen twee regelingen: de WGA voor mensen die van 35 tot 80% arbeidsongeschikt zijn of volledig, maar niet duurzaam, arbeidsongeschikt zijn. De IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) is voor mensen die duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Voor uw werknemers die onder de WGA vallen, kunt u zelf het risico gaan dragen, voor de IVA niet.

2 Is eigenrisicodragen alleen toegestaan voor grote bedrijven?

Nee. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen eigenrisicodrager worden.

3 Kan ik het risico ook elders onderbrengen (herverzekeren)?

Ja, maar in alle gevallen moet u als werkgever wel zelf een financiële zekerheidstelling (bankgarantie) aan de Belastingdienst overleggen.

4 Waar en wanneer moet ik het melden als ik eigenrisicodrager wil worden?

U kunt uw bedrijf aan- (of af)melden bij de Belastingdienst op twee momenten in het jaar, vóór 1 april of vóór 1 oktober. U wordt dan respectievelijk per 1 juli of per 1 januari eigenrisicodrager.

5 Kan een filiaal of vestiging eigenrisicodrager worden?

Nee, dat kan niet, een onderneming die bestaat uit een hoofdvestiging en nevenvestigingen (filialen) kan alleen als geheel eigenrisicodrager worden.

Re-integratieaspecten

6 Veranderen mijn re-integratieverplichtingen als werkgever?

Gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid bent u altijd zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Ook als u geen eigenrisicodrager bent. Als u wel eigenrisicodrager bent, blijft u vanaf de start van de WGA-uitkering vervolgens nog tien jaar verantwoordelijk voor die re-integratie. U draagt dus in totaal gedurende vrijwel twaalf jaar de kosten van re-integratie. Als de re-integratie succesvol is en de WGA-uitkering eindigt, stopt ook uw verantwoordelijkheid voor de re-integratie.

Organisatie

7 Wie bepaalt of een werknemer recht heeft op een uitkering?

Het UWV bepaalt of een werknemer recht heeft op een uitkering, welk soort uitkering dat is, hoe hoog die moet zijn en hoe lang die moet duren. Ook bij eigenrisicodragen.

8 Wie verzorgt de betaling van de uitkering?

In principe betaalt UWV de uitkering en verhaalt deze – zonder kostenopslag – op de eigenrisicodrager, maar de betaling en de administratie daarvan kunt u ook in eigen beheer nemen.

9 Welke verplichtingen zijn er op het gebied van “Bezwaar en Beroep”?

Als eigenrisicodrager wordt u voor de re-integratie gelijkgesteld met een bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent onder andere dat u een onafhankelijke Bezwaar- & Beroepsprocedure moet opzetten en voor een goede klachtenprocedure moet zorgen. Hiervoor gelden strenge regels. U mag deze taken echter ook uitbesteden.

Kostenaspecten

10 Welke premie hoef ik niet meer te betalen en welke premies blijven?

De gedifferentieerde WGA-premie komt te vervallen omdat u dit risico zelf gaat dragen of elders herverzekert. U blijft echter wel de basispremie WAO/WIA betalen.

11 Wat zijn de andere financiële uitkeringsverplichtingen waarmee ik rekening moet houden?

U betaalt naast het loon dat de werknemer eventueel nog verdient, de uitkeringen in het kader van de WGA voor een periode van maximaal tien jaar. Dit geldt ook voor mensen waarvoor u nu het loon bij ziekte doorbetaalt, maar die straks onder de WGA gaan vallen en voor werknemers die al een WGA-uitkering ontvangen.

12 Wat moet ik nog betalen als ik geen eigenrisicodrager meer wil zijn?

De verantwoordelijkheid voor werknemers die in de WGA kwamen gedurende de periode van eigenrisicodragen blijft gedurende maximaal tien jaar bestaan. Dit geldt ook voor de werknemers die gedurende het eigenrisicodragerschap al ziek waren en in de toekomst een WGA-uitkering krijgen.


WGA Eigen risico - uitkering en kosten WGA

Als u eigenrisicodrager bent, betaalt u de WGA-uitkeringen van uw werknemers. U bent ook verantwoordelijk voor de re-integratie en betaalt daarvan alle kosten.

Wat en wanneer keert u uit?

In principe betaalt het UWV de uitkering iedere maand aan uw (ex-)werknemers. U betaalt de totale bruto-uitkering, inclusief de premies sociale verzekeringen en de Zvw-vergoeding weer aan ons. U kunt er ook voor kiezen de uitkering direct aan uw (ex-)werknemers te betalen. U doet dat een keer per maand, mogelijk tegelijkertijd met het eventuele loon. Er zijn situaties waarin het UWV altijd betaalt. Natuurlijk moet u de uitkering dan altijd aan het UWV terugbetalen.

Met welke kosten krijgt u als eigenrisicodrager te maken?

Als u geen particuliere verzekering afsluit, betaalt u eventuele WGA-uitkeringen en kosten voor re-integratie van medewerkers met een WGA-uitkering zelf. U blijft de basispremie voor de WIA aan de Belastingdienst betalen, maar niet de gedifferentieerde WGA-premie.

Van deze basispremie betaalt de UWV:

- de IVA-uitkeringen
- de WGA-uitkeringen die langer dan 10 jaar duren
- en het deel van de WGA Loonaanvulling dat hoger is dan de WGA Vervolguitkering

Kiest u er wel voor om het WGA-risico te verzekeren bij een particuliere verzekeraar, dan betaalt u hiervoor een premie. De verzekeraar betaalt vervolgens de uitkeringen. Vaak staat in het contract van de verzekeraar ook dat deze ondersteuning biedt bij preventie en re-integratie. Daarnaast blijft u ook de basispremie aan de Belastingdienst betalen.

WGA Eigen risico - verschil ERD en niet-ERG voor de WGA

De belangrijkste verschillen tussen het wel en niet eigenrisicodragen op een rij

Vraag Geen eidgenrisicodrager Wel eigenrisicodrager
Wie draagt de kosten van uitkering? U draagt de kosten van WGA-uitkeringen gedurende de eerste 10 jaar van uitkeren via de gedifferentieerde WGA-premie, die u aan de Belastingdienst betaalt. U draagt de kosten van de WGA-uitkeringen aan uw (ex-)werknemers gedurende de eerste 10 jaar van uitkeren zelf. U kunt u particulier verzekeren voor deze kosten of u betaalt deze kosten zelf.
Hoe lang bent u verantwoordelijk voor de re-integratie? U bent gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Vanaf de start van de WGA-uitkering (na deze 104 weken) neemt UWV deze verantwoordelijkheid over. U bent gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw (ex-)werknemer. Vanaf de start van de WGA-uitkering blijft u vervolgens nog 10 jaar verantwoordelijk voor die re-integratie. U draagt dus in totaal gedurende maximaal 12 jaar de kosten van re-integratie. Na 10 jaar uitkering neemt UWV die verantwoordelijkheid en kosten van u over.
Wie betaalt de uitkering uit aan uw (ex-)werknemer? UWV betaalt de uitkering uit. Optie 1 (standaard): UVW betaalt de uitkering uit en verhaalt deze op u. Optie 2 (op verzoek): u betaalt de uitkering zelf. Bepaalde kosten kunt u bij UWV declareren*).

*) Als uw werknemer recht heeft op een WGA Loonaanvulling komen alleen de kosten tot het bedrag van een (meestal lagere) WGA Vervolguitkering voor uw rekening.

Heeft u met UWV afgesproken dat u de uitkering zelf uitbetaalt aan uw (ex-)werknemer? Dan betaalt u ook zelf de WGA Loonaanvulling aan uw (ex-)werknemer uit. Vervolgens declareert u bij UWV het verschil tussen die uitkering en de WGA Vervolguitkering.

Milko Reedijk Assurantie & Financiële Dienstverlening adviseert u graag!